רמות שונות של אומדן עליות

רמות שונות של אומדני ביצוע
רמות שונות של אומדני ביצוע

 

אומדן ראשוני:

הבסיס: על פי עלויות יחידה מאפיינת של סוג הפרויקט (שטח רצפות, מספר כיתות, מספר מיטות)
התיקון: על פי מאפיינים מקומיים – כמו היקף הפרויקט , נתוני האתר – שיפועים, פיתוח, וכו’ ,
המיקום הגיאוגרפיכלכלי .

אומדן לפי כתב כמויות:

הכנת כתב הכמויות, חישוב כמויות
מחיר יחידה – ממחירון או מניסיון או מבדיקה
רמות דיוק – לפי היקף הכמויות
מחיר לסעיפי קבלן משנה – להוסיף אחוז קבלן ראשי
התייחסות למדדים – מטבעות – סל מדדים ומטבעות
להתחשב בתקורות חריגות

אומדן לביצוע- הכנת תקציב:

הבסיס: תחשיב עלויות ישירות של תשומות כגון: כח אדם, ציוד, חומרים, קבלני משנה
ההשלמה: תחשיב והעמסה של עלויות עקיפות כגון: תקורות אתר, תקורות משרד ראשי, רווח, ביטוח
ומימון.

 

© החומר נלקח מקורס תכנון ובקרה שניתן ע”י פרופ”ח רפאל זקס, מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון.