מושגים כלליים

RFI Request For Information בקשה לקבלת מידע
RFP Request For Proposal בקשה להצעה
SOW Statement Of Work תכולת עבודה
SPEC Technical Specification אופיין טכני
T&C General Terms and Conditions תנאים כלליים
 PTP Price and Terms of Payment מחיר ותנאי תשלום
VPP Verification Program Plan תוכנית אישורים
QP Quality Plan תוכנית איכות
PP Project Plan תוכנית עבודה
WBS Work Breakdown Structure מבנה תכולת עבודה
POP Project Organization Plan מבנה ארגוני בפרוייקט
SP Safety Plan תוכנית בטיחות
ICD Installation Control Document הגדרת ממשקים
SDR System Design Review סקר תכן מערכת
PDR Preliminary Design Review סקר תיכון מקדים
CDR Critical Design Review סקר תיכון קריטי
ATP Acceptance Test Procedures נהלי בדיקות קבלה
Atr Acceptance Test Results תוצאות בדיקות קבלה
trR Test Readiness Review מבחן מוכנות לבדיקות
FAT Factory Acceptance Test בדיקות קבלה במפעל
SAT Site Acceptance Test בדיקת קבלה באתר
PMR Progress Meeting Review דיון קידום
MS Mile Stone אבן דרך

תהליך פרויקט

שלב הפנייה (שיווק)

השלב הראשון מתחיל כאשר לקוח פונה ב-RFI או ב-RFP על מנת לקבל הצעות לפתרון בעיה קיימת או צורך.

ה- RFI כולל מכתב פנייה, תיאור הבעיה ואפיון דרישות טכניות. מטרתו הינו לבקש מידע מספקים, בחינם, על מנת לנסח ביעילות RFP. הפרסום נעשה על ידי הלקוח והמסמך מתאר בקצרה את הבעיה. למרות שפנייה זו היא ללא תמורה למשיב עדיין מעוניין המשיב להגיב עליה על מנת שה REP העתידי יפורסם בהתאם למידע שהוא הגיש וכך ייתן לו יתרון על פני מתחרים אחרים.

לעיתים כאשר הלקוח מגובש בדעתו, מדלגים על שלב ה-RFI, ומגישים RFP הכולל מכתב פנייה, תכולת עבודה (SOW), אפיון ביצועים (SPEC), לו”ז לביצוע, דרישות טכניות מההצעה וכן דרישות להצגת תמחיר בדרך נוחה. לעיתים הלקוח פונה במכתב קצר ומבקש מהספקים לכתוב את ה-SOW וכ’ו. מצב זה נח יותר לספק מכיוון שהוא נותן לו מרחב פעולה להתאים את מוצריו הוא לבקשה.

ה-SOW כולל מידע אודות הפרויקט ומטרותיו, פירוט תוצרים סופיים, סוג הציוד והתיעוד הנדרש וכן מידע שעל הספק למסור ללקוח.

ה-SPEC מגדיר את המוצר ותוצריו.

לוח זמנים לביצוע מגדיר טבלת זמנים לאספקות וכן פירוט של קנסות ותמריצים לביצוע.

פרק דרישות טכניות מגדיר מידע טכני שעל הספק להגיש וכן מידע על גישת התכן ופירוט ניסיון רלוונטי.

דרישות התמחיר מתייחסות לאופן בו על המציע להגיש את הצעת המחיר.

כמו כן יכול הלקוח לדרוש איזה סוג של אנשים הוא רוצה שיעבדו בפרויקט (מהנדסים, טכנאים וכו’).

לאחר קבלת מענה מהספקים והחלטה על ספק נבחר יש שלב מו”מ שבו מסוכמים ה, T&C, SPEC, SOW מחיר ותנאי תשלום.

שלב הפרויקט

הלקוח מוציא הזמנה ואז מתחיל הפרויקט.

במהלך הפרויקט ישנם מסמכי שיש למסור ללקוח כמו PP ,QP ,VPP הכולל בתוכו גם SP ,POP ,WBS.

יש לכתוב מסמך ICD המגדיר את אופן ההתממשקות בין המערכת שהספק מייצר לבין המקום שבו היא תוצב אצל הלקוח.

כמו כן מתקיימים סקרי טכניים המתחילים ב-SDR הבוחן באופן כללי את המערכת, מבוצע בתחילת הפרויקט, אחר כך ה-PDR שבו מוצגים מספר חלופות לפתרון, ו-CDR שבו מוחלט על הקונספט הסופי של המערכת שבעצם מציין נקודה שבה אפשר להתחיל ברכש ובייצור של המערכת.

במהלך הייצור יש לכתוב ATP המגדיר את נהלי הבדיקות שיש לבצע וה-ATR שמגדיר את התוצאות הרצויות בבדיקות.

לאחר גמר ייצור ובדיקות פנימיות יש לבצע TRR שבעצם מעיד על מוכנות לבדיקות, לאחר אישור ה-TRR יש לבצע FAT בנוכחות הלקוח. לאחר ביצוע מוצלח ואישור הלקוח יש תהליך התקנה ומבצעים SAT.

מתקיימים גם דיונים ניהוליים PMR שבו מציגים ללקוח התקדמות התוכנית מבחינה ניהולית.